ประวัติโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

ชื่อโรงเรียน หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

ประเภทของโรงเรียน   เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระบุรี  เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

สถานที่ตั้ง
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลหินกอง  เลขที่  114/1  หมู่ 6 ตำบลห้วยขมิ้น  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์  18230    โทรศัพท์  0-3637-9325 โทรสาร  0-3638-9508

อักษรย่อ  ห.ก.

สีประจำโรงเรียน  เหลือง – ฟ้า

ปรัชญาของโรงเรียน คุณธรรมนำความรู้

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ความหมาย
    1. ชื่อโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
    2. “คุณธรรมนำความรู้” คือปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน
    3. พระพุทธบาท  หมายถึง องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน  และเป็นสัญลักษณ์จังหวัดสระบุรี
    4. เปลวรัศมี 9 แฉก  หมายถึง พลังแห่งความเจริญก้าวหน้าแผ่ไพศาล
    5.สีเหลือง สีฟ้า เป็นสีประจำโรงเรียน  สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม   สีฟ้า หมายถึง  ความเจริญ ก้าวหน้า แผ่ไพศาลไปไม่มีสิ้นสุด

รวมความว่า โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เป็นโรงเรียนที่ชุมชนได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน  โดยเน้นให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม  สร้างชีวิตให้มีความสุข สงบ ร่มเย็น  เจริญก้าวหน้าแผ่ไพศาลไปไม่มีที่สิ้นสุด

โรงเรียนอยู่ห่างสี่แยกหินกอง    200  เมตร  อยู่ห่างจากเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต 2   ประมาณ  35  กิโลเมตร

               โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยเงินบริจาค ซึ่งทางจังหวัดสระบุรีและอำเภอหนองแคได้ร่วมกันจัดหาสร้างเป็นอนุสรณ์แก่ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ 28,900 บาท (สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยนายจันทร์ บุญแลบ ได้ยกที่ดินให้ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา และนายเบี้ยว พิศวง ยกที่ดินให้อีก 1 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา การก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 2488

วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2488 ได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียนโดยนายเวทย์ ทวีสิทธิชาติ เสมียนแผนกศึกษาธิการอำเภอหนองแค มาเป็นประธาน ใช้นามโรงเรียนว่า “ โรงเรียนประชาบาลห้วยขมิ้น 1 ( พิบูลอนุสรณ์) ” มีนายคัมภีร์ ศรีสังวาลย์ เป็นครูใหญ่ คนแรก

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นชื่อ “ โรงเรียนพิบูลอนุสรณ์ ”

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น (พิบูลอนุสรณ์ ) ”

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งเป็นชื่อ “ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ” และในปีการศึกษา 2504 ได้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 5 –ป. 7 ) โดยเปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นปีแรก จำนวน 1 ห้องเรียน

พ.ศ. 2519 นางชื้น บริสุทธิ์ ได้ยกที่ดินที่อยู่ติดกับทางโรงเรียนด้านทิศใต้ ให้อีกจำนวน 3 งาน 75 ตารางวา รวมเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียน 7 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ได้โอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

การพัฒนาโรงเรียน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนมาเป็นลำดับ

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ปัจจุบัน โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ตั้งอยู่เลขที่ 114/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยขมิ้น (เทศบาลตำบลหินกอง) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สภาพปัจจุบัน

           โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่ เลขที่  114/1 หมู่  6  ตำบลห้วยขมิ้น  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี  18230

สภาพการศึกษา

                เปิดสอน  3  ระดับ   คือ

1.ระดับก่อนประถมศึกษา  ( อนุบาลปีที่ 1 – 2 )  ให้บริการนักเรียนตั้งแต่อายุ 4 – 5 ปี

2.ระดับประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ) ให้บริการนักเรียนตั้งแต่อายุ 6 – 12 ปี

3.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1- 3)ให้บริการนักเรียนตั้งแต่อายุ12-15 ปี

จำนวนห้องเรียน
ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนจัดชั้นเรียนทั้งหมด  จำนวน  31  ห้องเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา    จำนวน  4  ห้องเรียน

- อนุบาลปีที่ 1 จำนวน  2  ห้องเรียน

- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน  2  ห้องเรียน

ระดับประถมศึกษา    จำนวน  18  ห้องเรียน

- ประถมศึกษาปีที่ 1   จำนวน  3  ห้องเรียน

- ประถมศึกษาปีที่ 2   จำนวน  3  ห้องเรียน

- ประถมศึกษาปีที่ 3   จำนวน  3  ห้องเรียน

- ประถมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  3  ห้องเรียน

- ประถมศึกษาปีที่ 5   จำนวน  3  ห้องเรียน

- ประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน  3  ห้องเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  9 ห้องเรียน

- มัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  3 ห้องเรียน

- มัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน  3  ห้องเรียน

- มัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  3  ห้องเรียน

Share

2558 เปิดประตูสู่อาเซียน

เปลี่ยนภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ