ประกาศโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)   ปีการศึกษา   2555

.............................................................

               เพื่อให้นักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) ประจำปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ   พ.ศ. 2545  กฎกระทรวง  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องการกระจายอำนาจการบริหารการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพ.ศ .2550 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการและความต้องการของประชาชน   โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)   จึงกำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ม.1)  ปีการศึกษา 2555  ดังนี้

1.พื้นที่บริการของโรงเรียน

       ตำบลห้วยขมิ้น หมู่ที่ 4 , 6 , 8
       ตำบลห้วยทราย  ตำบลห้วยขมิ้น  หมู่ที่   8 , 9

       รายชื่อโรงเรียนที่จัดสรรในการศึกษาให้ไปเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1  (ม.1)  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
            1.โรงเรียนบ้านหนองจิก
            2. โรงเรียนวัดบ้านลาด
            3. โรงเรียนอนุบาลวิชชากร
            4. โรงเรียนวัดร่องแซง(ไพศาลวิทยา)
            5. โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น
            6. โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

2.จำนวนนักเรียนที่จะรับ

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (ม.1)   3  ห้องเรียน    จำนวน  120 คน

3.คุณสมบัติของ(สมัครและหลักฐานการสมัคร

       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1)
       คุณสมบัติ

            1.สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554  หรือเทียบเท่า
            2.ไม่จำกัดอายุ
            3.เป็นโสด
            4.มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัยและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

       หลักฐานการรับสมัคร

            1.ใบสมัครตามแบบของโรงเรียน
            2.สำเนาทะเบียนบ้าน
            3.รูปถ่ายขนาด 1.5  นิ้ว  จำนวน   3  รูป
            4.หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่า  หรือหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554  หรือเทียบเท่า  พร้อมสำเนา
            5.หลักฐานอื่น(ถ้ามี)  เช่นหนังสือรับรอง เกียรติบัตร  เอกสารแสดงความสามารถพิเศษต่าง ๆ  พร้อมสำเนา

4.กำหนดวันรับสมัคร  ประกาศผล  รายงานตัว  และมอบตัว

           รับสมัคร วันที่ 30  เม.ย.  – 3  พ.ค.  2555  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
           สอบปรับพื้นฐาน วันที่   5 พ.ค.  2555  เวลา 09.00 – 12.00  น.  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)
           ประกาศผล รายงานตัว วันที่  8 พ.ค. 2555  เวลา 09.00 – 16.30 น.
           มอบตัว วันที่ 12  พ.ค. 2555   เวลา  09.00  - 16.30 น.

           ทั้งนี้  ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)  อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โทร. 036-379325  เว็บไซต์  www.hkpb.ac.th  หรือ E:mail  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

            ประกาศ  ณ  วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ.2555

               

                                                                                              (นายสุชีพ  อินทรวิชัย)
                                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)

Share

2558 เปิดประตูสู่อาเซียน

เปลี่ยนภาษา

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ราคาน้ำมัน

พยากรณ์อากาศ